Tuesday, May 13, 2008

[Completed] 南灣半島 (南湾半岛) Nam Van Peninsula - 14F

物業名稱: 南灣半島 (Nam Van Peninsula)
物業地址: 澳門南灣商業大馬路, 南灣湖A區十號地段
發展商: 怡景灣
物業座數: 4座
物業層數: 14層
單位總數: 108個
建築面積: 2595至3327平方呎
車位數量: 120個
設施: 停車場
入伙日期: 2005年

0 Comments:

© blogger beta templates | Tech Blog